درخواست مرخصی

کلیه پرسنل محترم میبایست حداقل 48 ساعت قبل از درخواست مرخصی،فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.

 

[contact-form-7 id="51" title="فرم درخواست مرخصی"]